פטור מטעמי שימוש בתרופות – תהליך וטופס TUE

הליך בקשת פטור

על ספורטאי הזקוק לפטור להגיש בקשה בהקדם האפשרי. כאשר מדובר בחומרים אסורים בתחרות בלבד, על הספורטאי לבקש פטור 30 ימים לפחות לפני התחרות הבאה שבה הוא אמור להשתתף. על הספורטאי לפנות לארגון הלאומי למניעת , להתאחדות הבינ"ל ו/או לארגון אירוע מרכזי (בהתאמה), באמצעות טופס בקשת פטור.

- על הספורטאי להגיש את טופס הבקשה לפטור לארגון הרלוונטי למניעת סימום באמצעות ADAMS, או בכל דרך אחרת שצוינה ע"י הארגון למניעת סימום. לטופס יש לצרף:

א. הצהרה מטעם רופא מוסמך, המעידה על הצורך של הספורטאי להשתמש בחומר האסור או בשיטה האסורה שבנדון מטעמים רפואיים; 

ב. היסטוריה רפואית מקיפה, כולל מסמכים מהרופא (אחד או יותר) שהיה המאבחן המקורי (כאשר הדבר אפשרי) ותוצאות כל הבדיקות, חקירות המעבדה ונתוני ההדמיה הרלוונטיים לבקשת הפטור.

- הספורטאי ישמור עותק שלם של טופס הבקשה לפטור וכל החומר והמידע שהוגש כתמיכה לאותה בקשה.

- ועדת הפטור תדון בבקשת פטור רק לאחר קבלת טופס בקשה שהושלם כהלכה ומלווה בכל המסמכים הרלוונטיים. בקשה שאינה מלאה תוחזר לספורטאי להשלמה ולהגשה מחדש.

- ועדת הפטור רשאית לבקש מהספורטאי ו/או רופאו מידע נוסף, בדיקות והדמיות וכל חומר אחר שדרוש לדעתה כדי לשקול את בקשת הספורטאי; ו/או היא רשאית לפנות לעזרה של מומחים רפואיים ומדעיים אחרים, כראות עיניה.

- כספים כלשהם שהספורטאי חייב לשלם עבור הגשת בקשה לפטור ואיסוף החומר הנוסף, הנדרש ע"י ועדת הפטור, יחולו על הספורטאי.

- ועדת הפטור תחליט, בהקדם האפשרי, אם להעניק את הפטור או לדחות את הבקשה ובדרך כלל (כלומר, אלא אם ישנן נסיבות יוצאות דופן) בתוך לא יותר מ-21 ימים ממועד קבלת הבקשה המלאה. כאשר בקשת הפטור מוגשת זמן סביר לפני אירוע, על ועדת הפטור תעשה כמיטב יכולתה כדי לקבל החלטה לפני תחילת האירוע.

- החלטת ועדת הפטור צריכה להימסר לספורטאי בכתב תוך פירוט:

א. המינון, התדירות, המסלול ומשך מתן החומר האסור או השיטה האסורה שבנדון, שהותר ע"י ועדת הפטור, המשקפים את הנסיבות הקליניות וכן כל תנאי הנוגע לפטור.

ב. החלטה בדבר דחייה של בקשת פטור צריכה לכלול הסבר באשר לסיבות לדחייה. 

- משכו של כל פטור יהיה מוגדר בהתאם להחלטה של ועדת הפטור, ובסוף תקופה זו יפוג הפטור אוטומטית. במקרה שהספורטאי יזדקק להמשיך להשתמש בחומר האסור או בשיטה האסורה לאחר מועד התפוגה, עליו להגיש בקשה לפטור חדש לפני מועד התפוגה כדי לאפשר די זמן לקבלת החלטה בנוגע לבקשה לפני מועד התפוגה.

- פטור יבוטל קודם למועד התפוגה, אם הספורטאי אינו מציית במהירות לכל דרישה או תנאי שיקבע אותו ארגון למניעת סימום המעניק את הפטור. לחלופין, WADA רשאית לבטל את הפטור וכך גם ערכאות ערעור.

-  כאשר מתפרסם ממצא אנליטי שלילי זמן קצר לאחר תפוגת הפטור, משיכתו או ביטולו עבור החומר האסור שבנדון, הארגון למניעת סימום    המבצע את הבחינה הראשונית שלהממצא האנליטי השלילי  ישקול אם הממצא תואם את השימוש בחומר האסור לפני תפוגת הפטור, משיכתו או ביטולו. אם כן, שימוש כזה (וכל נוכחות של חומר אסור בדגימה של הספורטאי הנובעת מכך) לא יהווה הפרה של תקנת מניעת  סימום.

- באירוע שבו - אחרי שניתן פטור לספורטאי הוא יזדקק למינון, לתדירות, להתוויה או לתקופת שימוש השונים מהותית מאלה המפורטים בפטור   באשר למתן החומר האסור או השיטה האסורה, עליו להגיש בקשה לפטור חדש. אם הנוכחות, השימוש, ההחזקה או מתן החומר האסור או   האסורה אינם תואמים את תנאי הפטור שניתן, העובדה שהספורטאי קיבל פטור לא תמנע ממצאים של הפרת תקנה של מניעת סימום.

 Wada-ama.org  |  infor@wada-ama.org


למי לפנות לשם הגשת הטופס?

- ספורטאים בדרג הלאומי: לארגון הלאומי למניעת דופינג (NADO) - הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט.
- ספורטאים ברמה הבין-לאומית: להתאחדות לבין-לאומית (IF).

מה?

כספורטאי, ייתכן שלקית במחלה או בבעיה הדורשת תרופה מסוימת. אם התרופה מופיעה ברשימת החומרים האסורים, תוכל לקבל  "פטור מטעמי שימוש בתרופות" (TUE), שיעניק לך רשות ליטול את התרופה.
1) בקש טופס TUE מארגון מניעת הסימום  הרלוונטי (NADO/ ADO) או באמצעות ADAMS.*
2) הרופא שלך ימלא את טופס TUE וישלח אותו חזרה אל NADO  או ADO.
3) לאחר הגשת בקשת TUE, צוות מומחים הנבחרים ע"י NADI או ה-ADO יבחן את הבקשה שלך ויעניק לך TUE במקרים הבאים:
     - במקרה שבריאותך תיפגע באופן חמור אם לא תיטול את התרופה.
     - אם החומר אינו משפר את ביצועיך מעבר לנדרש על מנת להשיב אותך לקו הבריאות.
     - אם לא קיימים טיפולים חלופיים.
4) NADO או ה-ADO ייעץ לך אם מותר לך ליטול את התרופה המבוקשת או לא. במקרה של דחיית הבקשה, יפורטו הנימוקים לכך. נתונה לך זכות לערער על ההחלטה.

מדוע?

TUE מוודא שתוכל לקבל טיפול במצב רפואי לגיטימי  גם אם הטיפול דורש שימוש בשיטה או בחומר  אסורים. תהליך ה- TUE מונע סכנה של ענישה עקב בדיקה חיובית.

מי?

על כל ספורטאי הכפוף לבקרת DOPING להגיש בקשה ל-TUE לפני נטילת תרופה אסורה. כל המידע על בקשה זו נותר חסוי לחלוטין.

מתי?

יש להגיש בקשה לפחות 30 יום לפני נטילת חלק באירוע ספורט. במקרים חריגים או במצבי חירום של ממש, ניתן לאשר TUE למפרע.

עצות בנושא הפטור מטעמי שימוש בתרופות

במהלך בקרת סימום:
- הצהר אודות התרופה המאושרת בטופס שלך לבקרת סימום.
- ציין שקיבלת פטור מטעמי שימוש בתרופות (TUE).
- הצג עותק של טופס הפטור לקצין בקרת סימום.

נוהלי בקשה וקבלת TUE מפורטים בתקן הבין-לאומי בדבר TUE המתפרסם ע"י WADA. תוכל גם לפנות להתאחדות הבין-לאומית או לרשות הלאומית למלחמה בסמים לקבלת מידע נוסף. שים לב: WADA אינה מעניקה TUE.

במקרה של אי-התאמה כלשהי בין המידע המובא בזה לבין התקנון העולמי למניעת סימום , התקנון העולמי יגבר. מידע זה עלול להשתנות בכל עת. יש לוודא תמיד עם ההתאחדות הבין-לאומית, ארגון מניעת הסימום הלאומי או ההתאחדות הלאומית בדבר התקנות העדכניות ביותר בתחום מניעת סימום.


להורדת המדריך – "פטור מטעמי שימוש בתרופות- TUE", מתוך תכנית הפיקוח על סימום ברחבי העולם - לחצו כאן
להורדת טפסיי - "פטור מטעמי שימוש בתרופות - TUE", מתוך תכנית הפיקוח על סימום ברחבי העולם - לחצו כאן

עם החלת ופרסום התקנון הלאומי - והקוד החדש של WADA, הותאם ופורסם גם התקן והנוהל לקבלת פטור מטעמים רפואיים וטופס TUE חדש. ספורטאים ורופאיהם, מתבקשים להגיש את בקשותיהם על-גבי הטופס החדש בלבד וזאת לאחר עיון בתקן החדש. הטופס הופץ ישירות לגורמים המוסמכים בכל איגודי הספורט.

טופס TUE להורדה בקישור מטה :

http://www.inado.org.il/uploads/Application_for_a_Therapeutic_Use_Exemption.pdf

להלן התקן והתהליך להענקת פטור מטעמים רפואיים פרסום אונסקו 

http://www.inado.org.il/uploads/pdf/ICADS-Annex%202-2016%20(En).pdf

להלן תרגום התקן הבינ"ל. מובהר כי בהיות התקן תרגום הנוסח באנגלית הוא הנוסח הקובע. לקריאה. הכנסו לקישור מטה:

http://www.inado.org.il/uploads/file/TUE%20-%20Therapeutic%20Use%20Exemption%202015%20%20%20standart%20TUE.pdf

 

אתר לבדיקת מרכיבי תוספי תזונה- המותר והאסור

 

פטור מטעמי שימוש בתרופות – תהליך וטופס TUE