נהלי עבודה

נהלי העבודה של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

  • הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט תמנה חמישה חברים לפחות ותכלול: רופא/ה, פיסיולוג/ית ומאמן  או איש מקצוע אחר המקורב לתחום האימון.
  • בין חברי הסוכנות תהיה אישה אחת לפחות.
  • הסוכנות הלאומית, תכונס לפחות חמש פעמים בשנה. לא יחלפו יותר משלושה חודשים בין ישיבות עוקבות
  • יו"ר הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, ימונה/תמונה ישירות ע"י הגופים המופקדים על ניהול הספורט במדינת ישראל
  • ישיבה של מליאת הסוכנות הלאומית תיחשב חוקית אם הוזמנו אליה כל חברי הסוכנות הלאומית  ונכחו בה לפחות 51% מהם.
  • במקרה של איחור, לאחר המתנה 30 דקות תתקיים הישיבה בכל מספר משתתפים.
  • מדיניות התקציב וחלוקתו יידונו וייקבעו במליאת הוועדה לקראת תחילת כל שנת תקציב.
  • פעילות אד-הוק של תתי-וועדות, ממונות או שאינן ממונות, תובא בפני כל חברי הסוכנות הלאומית  ועל פי העניין תובא גם לאישור המליאה
  • הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט תקבע מדיניות של בדיקות באימונים ובתחרויות וממצאי הבדיקות ידווחו ישירות ובאופן בלעדי לגופים הישירים הנוגעים בדבר.
  • התייחסות ותגובות מטעם הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט תינתנה רק לאחר פרסום הנושא בציבור, וגם אז,  רק ע"י יו"ר INADO או מי שהוסמך על ידו.

 

נהלי עבודה