הפרות כללי מניעת סימום - חומרים אסורים

מה משמעות המונח DOPING - סימום

המונח DOPING בספורט מאגד את כלל האמצעים, השיטות והחומרים האסורים לשימוש לצורך שיפור הישג . ההגדרה המקובלת כיום נוסחה לראשונה על-ידי פרופסור שנייהולצר משוויץ: "תמריץ הוא השימוש בחומרים זרים לגוף, המוכנסים אליו בדרך כלשהי, או בחומרים פיסיולוגיים בכמויות לא רגילות, מתוך מטרה להגביר בצורה מלאכותית ובצורה לא הוגנת את ההישג התחרותי. כן הדין לגבי השימוש בתהליכים פסיכולוגיים מסויימים, המיועדים גם כן לשיפור התוצאות של המתחרה".

מה יחשב הפרה של כללי מניעת סימום

מוגדר כהתרחשות של הפרה אחת או יותר של כללי מניעת סימום כלהלן:
 •  סמנים של חומר בדגימה של ספורטאי

 • שימוש או ניסיון שימוש על-ידי ספורטאי בחומר אסור או בשיטה אסורה

 • התחמקות, סירוב או אי-השתתפות באיסוף דגימות

 • כשלים בדבר מיקום (שילוב כלשהו של שלוש בדיקות שלא בוצעו ו/או כשלים בהגשה)

 • שיבוש או ניסיון לשבש חלק כלשהו של בקרת סימום

 • החזקת חומר אסור או שיטה אסורה

 • סחר או ניסיון לסחור בכל חומר אסור או בשיטה אסורה.

 • אספקה או ניסיון לספק לספורטאי כלשהו כל חומר אסור או שיטה אסורה במהלך תחרות,או אספקה או ניסיון לספק לספורטאי כל חומר אסור או שיטה אסורה מחוץ     למסגרת תחרות.

 • שותפות לדבר עבירה

 • קשר אסור

פסילה אוטומטית של תוצאות אישיות

הפרת תקנה של מניעת שימוש בסמים בספורט אישי, כתוצאה מבדיקה במהלך תחרות, תוביל לפסילה אוטומטית של התוצאה שהושגה באותה תחרות על כל ההשלכות המשתמעות מכך, כולל ויתור על מדליות, נקודות ופרסים.

 Wada-ama.org  |  infor@wada-ama.org

מדיניות בדיקות הסימום

1) תקנון נוהלי הבדיקות של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, יתבסס על המחמירים שבתקנוני ההתאחדויות הבין-לאומיות המאוגדות בוועד האולימפי הבין-לאומי. בתקנון הוכנסו שינויים והתאמות על פי הנדרש והמתאים בישראל, אך בשום מקרה לא תהייה בהם הקלה ביחס לתקנונים בין-לאומיים (ראה התקנון הלאומי למניעת סימום ).
2) עם תחילתה של כל שנת עבודה וקביעת תקציב הבדיקות, ייקבע לוח בדיקות שישקף את מדיניות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט ומטרותיה והוא יכלול:
     א. חלוקה ענפית של הבדיקות.
     ב. חלוקה בין בדיקות בתחרות  לבדיקות באימונים.
     ג. מועדי הבדיקות (תאריכים מוגדרים לבדיקות  בתחרות, הגדרת תקופות לבדיקות באימונים).
 •     הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט תשמור לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הבדיקות בהתאם לצורך או לאילוצים שיעלו במהלך שנת העבודה.
3) איגודים, אגודות, היחידה לספורט הישגי וגופים אחרים רשאים להזמין בדיקות שתחרוגנה מן ההיקף הקבוע בלוח הבדיקות.  בדיקות כאלה תבוצענה על חשבון המזמין.
4) בדיקות בתחרויות תבוצענה בתיאום עם מארגניהן.
5) בדיקות  באימונים תיערכנה באחד משני האופנים שלהלן:
    א. לאחר התראה קצרה שלא תעלה על 48 שעות.
    ב. כבדיקת פתע, ללא כל התראה.
6) ספורטאי  שיסרב  לשתף פעולה עם צוות בודקים מוסמך ומזוהה כראוי, ייחשב כמי שנתפס בשימוש בחומר אסור.
 

צוותי הבדיקה

1) צוות בדיקות מלא ישמש בתחרויות ברמה לאומית ובין-לאומית. צוות כזה יורכב מרופא/ה שיהיה/תהייה ראש צוות, משני בודקים וכן מדיילי בדיקות שמתפקידם יהיה לזמן את הספורטאים לבדיקות, להחתימם על טופסי-זימון מתאימים וללוותם עד חדר הבדיקות.
2) צוות מצומצם יורכב לפחות משני בודקים כנ"ל וישמש לבדיקות באימונים ובתחרויות אחרות המפורטות בסעיף 1 לעיל.
3) סגל הבודקים מטעם הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, ימנה לפחות שישה אנשים ובהם לפחות שתי נשים, כך שניתן יהיה להקים בכל עת ובמקביל לפחות שני צוותי בדיקה ואפשרות לגיבוי ו/או למינוי של דיילים.
4) בראש סגל הבודקים יעמוד/תעמוד מנהל/ת שתפקידיו/ה יהיו אלו:
    א. זימון חברי סגל למשימות בדיקה בהתאם לצורך.
    ב. אחריות למצאי הציוד הדרוש ותקינותו לפני הבדיקות ולאחריהן.
    ג. השתתפות בבחירה ובהכשרה של סגל הבודקים ובכלל זה ריענונו הכשרתו.
    ד. אחריות לביצוע תקין ומלא של הבדיקות ולדיווח לרכז/ת הסוכנות הלאומית  לאחר מכן.
5) מנהל/ת  סגל הבודקים יצורף/תצורף כחבר/ה שלא מן המניין לסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט.
 


 

 

אתר לבדיקת מרכיבי תוספי תזונה- המותר והאסור

 

 

הפרות כללי מניעת סימום - חומרים אסורים